Home Cuisine

Algemene voorwaarden

Home Cuisine maaltijden aan huis

1. Inleiding

Iedereen die het wenst kan bij Home Cuisine terecht voor het leveren van maaltijden aan huis, ongeacht leeftijd of eventuele zorgvraag.

Aangezien de Home Cuisine-maaltijden vers zijn, met een beperkte houdbaarheid, en specifiek voor u worden vervaardigd, beschikt u niet over een herroepingsrecht na bestelling, behoudens de annuleringsmogelijkheden onder punt 5.

2. Aanvragen

Home Cuisine is actief in grote delen van Vlaanderen. Wilt u weten of wij ook bij u thuis kunnen leveren? Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren op het gratis nummer 0800 19 020 of via mail naar info@homecuisine.be.

3. Menu

Een Home Cuisine menu bestaat telkens uit een soep, een hoofdgerecht en een dessert. Naast het dagmenu bieden wij ook een vaste kaart aan. Deze maaltijden zijn altijd beschikbaar. Zo heeft u voor elke levering keuze uit 17 verschillende gerechten.

Via onze website (www.homecuisine.be) kunt u steeds de actuele dagmenu’s en vaste kaart raadplegen. Nieuwe menukaarten verkrijgt u via de chauffeur, of op aanvraag kunnen wij deze ook per post of per email versturen.

Indien een besteld gerecht onverwacht niet meer voorradig is, wordt een gelijkwaardig artikel geleverd.

4. Tarieven

In onderstaande tabel vindt u de verschillende mogelijkheden en bijhorende prijzen.

Basistarieven
Dagmenu naar keuze Soep + Hoofdgerecht + Dessert van de dag €7,75
Hoofdgerecht apart Hoofdgerecht naar keuze uit weekmenu of vaste kaart €6,75
Soep apart (1) Naar keuze uit weekmenu €0,80
Menu à la carte Soep + Hoofgerecht + Dessert naar keuze (2) €8,35
Kortingen
Automatische bestelling Korting per menu/gerecht -€0,50
Betaling via domiciliëring Korting per maand -€1,50
Optioneel
Huur microgolfoven Per maand €3,00
Wijziging vaste bestelling (3) Toeslag per levering €3,00
Kleine levering Minder dan 3 maaltijden per levering €3,00

(1) Levering van enkel soepen is niet mogelijk.
(2) Soep en dessert vrij te kiezen uit het weekmenu
(3) Zie ook verder in punt 4: bestelling

Alle bedragen zijn inclusief BTW. De tarieven kunnen aangepast worden aan de gezondheidsindex.

5. Bestelling

Automatische bestelling (vast aantal maaltijden per week)
Bij een automatische bestelling ontvangt u iedere week een vast aantal maaltijden. Home Cuisine maakt voor u een gevarieerde selectie van menu’s. Hierbij houden wij, indien mogelijk, automatisch ook rekening met uw persoonlijke voorkeuren, allergieën en noden (“nutritionele voorkeuren”). Bij een automatische bestelling krijgt u een korting van €0,50 per menu of per gerecht.

Indien u een automatische bestelling heeft en deze éénmalig wijzigt dan wordt er een bedrag van 3,00 euro aangerekend. Echter, indien het menu automatisch op basis van uw “nutritionele voorkeuren” wordt aangepast, zal er geen extra vergoeding worden aangerekend.

Bestelling (wekelijks uw keuze doorgeven)
In dit geval kiest u op basis van onze dagmenu’s en vaste kaart gerechten zelf de gerechten die u wenst te ontvangen. U kan dan steeds uw bestelling doorgeven via de volgende kanalen:

Wij noteren uw bestelling graag 7 kalenderdagen vóór de gewenste leverdag. Indien uw bestelling laattijdig wordt overmaakt, is het mogelijk dat Home Cuisine geen levering meer kan garanderen. Bijbestellen is mogelijk tot 2 werkdagen voor levering, doch enkel gerechten van de vaste kaart.

Annulering
Wanneer u uw bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, vragen wij om dit 2 volle werkdagen vóór de voorziene levering door te geven (vóór 12 uur ’s middags). Wanneer u de bestelling minder dan 2 volle werkdagen voor de voorziene levering annuleert, zullen wij 50 % van de waarde van uw bestelling aanrekenen. Bij annulering op de voorziene leverdag zelf, of wanneer u ons niet verwittigt, rekenen wij 100 % van de bestelling aan.

6. Levering

De maaltijden worden 1 à 2 keer per week koelvers aan huis geleverd. Om de kwaliteit en de houdbaarheid blijvend te garanderen, is het belangrijk dat de maaltijden onmiddellijk in de koelkast tussen 0 °C en +/- 4 °C geplaatst worden. Uw aanwezigheid bij de levering is dan ook vereist. Indien u niet aanwezig bent, wordt dit beschouwd als annulering (zie punt 5).

De leveringen gebeuren enkel op werkdagen en telkens volgens een welbepaalde route. Indien u dit wenst, kunnen wij u per SMS een indicatie bezorgen van het tijdstip waarop de levering zal plaatsvinden zodat u daarmee kan rekening houden in uw dagplanning.

In geval van feestdagen voorzien we mogelijks een andere dag van levering. Dan verwittigen wij u vooraf. Ook door onvoorziene omstandigheden of overmacht is het mogelijk dat het tijdstip van de levering wijzigt. Wij zoeken steeds een oplossing, maar kunnen in dergelijk geval geen garanties bieden.

Voor de levering worden de bestelde soepen, hoofdgerechten en desserts per klant verzameld in een plastieken krat. Deze krat wordt in principe bij elke levering geruild.

7. Facturatie en betaling

Eén keer per maand ontvangt u van ons een factuur met een gedetailleerd overzicht van de leveringen. De betaling gebeurt steeds via overschrijving op onze bankrekening of via domiciliëring. U betaalt nooit rechtstreeks aan de chauffeur.

Indien het bedrag van de geleverde goederen halverwege de maand de drempel van 150,00 euro overschrijdt, sturen wij alvast een tussentijdse factuur. Zo hoeft u nooit grote bedragen in één keer over te maken.

Indien u via domiciliëring betaalt dan krijgt u een korting van €1,50 per maand. Hierbij geeft u aan ons de toestemming om het factuurbedrag rechtstreeks bij uw bank te innen. Als u meer dan 7 maaltijden per week bestelt of indien er een microgolfoven bij Home Cuisine wordt gehuurd, is domiciliëring verplicht.

De betalingstermijn bedraagt 12 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12 % per jaar op de nog verschuldigde bedragen, en daar bovenop een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom met een minimum van 60,00 euro.

Indien tweemaal een factuur laattijdig betaald werd, is domiciliëring verplicht. Indien de klant in dat geval de domiciliëring toch niet wenst te aanvaarden, kan Home Cuisine beslissen om de leveringen stop te zetten. Alle geleverde goederen zullen echter gefactureerd worden en dienen betaald te worden.

Bij geschillen zijn enkel de vredegerechten en rechtbanken van Gent, afdeling Gent, bevoegd.

8. Klachten

Klachten moeten zo snel en zo nauwkeurig mogelijk aan Home Cuisine worden bezorgd via telefoon, email, brief of fax. Ook het klantennummer, de naam van het product, de datum van levering en de houdbaarheidsdatum van het product moeten worden vermeld. Bij gebrek hieraan, kunnen wij de klacht niet degelijk behandelen.

9. Stopzetting

Als klant kunt u op elk moment beslissen om te stoppen met bestellen bij Home Cuisine. U dient dit, bij voorkeur schriftelijk, aan ons kenbaar te maken ten minste 2 werkdagen voor de geplande nieuwe levering.

Bij stopzetting worden de kratten waarin de producten werden geleverd en de eventueel gehuurde microgolfoven teruggevraagd. Bij niet teruggave worden deze aangerekend aan het geldende tarief. Tot slot ontvangt u van ons nog de eindfactuur per post.

Tijdelijke stopzettingen, zoals in het geval van een ziekenhuisopname of andere afwezigheid, moeten onverwijld worden meegedeeld. Lopende bestellingen worden in dat geval geannuleerd volgens de geldende annuleringsvoorwaarden.

Indien bepaalde afspraken in het reglement niet worden nageleefd, behoudt Home Cuisine zich het recht voor om op elk moment tijdelijk of definitief de leveringen stop te zetten.

Indien Home Cuisine om bepaalde redenen de regio niet meer kan bedienen, kan Home Cuisine de leveringen stopzetten mits een vooropzeg van 1 maand.

10. Aansprakelijkheid van Home Cuisine

Home Cuisine is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van door u aan ons verstrekte onjuiste informatie en voor eender welke schade door het niet opvolgen van door Home Cuisine verstrekte product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en u vrijwaart Home Cuisine tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

Indien u kiest om de levering te laten plaatsvinden volgens andere modaliteiten (zoals het adres bij de buren, een koelbox in het tuinhuis, …) dan een persoonlijke levering, draagt u hiervan alle risico’s. Home Cuisine is niet aansprakelijk voor het bederven of verdwijnen van producten.

Home Cuisine is niet aansprakelijk voor elke schade als gevolg van overmacht, zoals onder meer, maar niet uitsluitend: stakingen, ziektes, brand, storingen bij Home Cuisine, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer of optreden van politie of brandweer of enige overmachtsituatie bij derden op wie Home Cuisine een beroep doet.

11. Tasty Food Factory bv

In deze algemene voorwaarden wordt met ‘Home Cuisine’ verwezen naar Tasty Food Factory bv, ondernemingsnummer BE 0807 093 745 gevestigd in Houtstraat 46 te Destelbergen.

12. Herziening algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde herzien worden door Home Cuisine. De meest recente versie is steeds online beschikbaar (www.homecuisine.be) en kan ook altijd telefonisch of via mail aangevraagd worden.

13. Privacy

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen uw persoonlijke gegevens door Tasty Food Factory bv gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. Teneinde onze diensten aan u te kunnen verlenen en aldus de tussen ons gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat wij deze gegevens verwerken. Uw gegevens worden in ons eigen informaticabestand opgenomen enkel voor administratieve doeleinden en zullen niet doorgegeven worden aan derden. Wij houden deze gegevens niet langer bij dan nodig voor deze doeleinden. U beschikt over het recht tot toegang en correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wissen, over te dragen, dan wel om de verwerking van de gegevens te beperken.

Voor meer informatie hieromtrent of voor het uitoefenen van deze rechten, kunt u ons contacteren op 0800 19 020 of info@homecuisine.be.

14. Contact

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!